* جهت برقراری تماس با مدیریت “شهر بدنه خودرو“، یکی از موارد زیر را تاچ نمایید:

 

 

آدرس پستی: استان تهران، شهر بومهن، بلوار امام خمینی، نرسیده به خیابان کامیونداران، پلاک 10